Více o chvále

Chvála je modlitba, kterou vyvyšujeme a oslavujeme našeho Boha; chválíme ho a uctíváme prostě proto, že je to Bůh a Král. Je dokonalý, je ten jediný, který si zaslouží veškerou naši pozornost, celé naše srdce. Jemu náleží všechna sláva a díky. A modlitba chval se snaží právě toto obsáhnout.

Kdo je zván?

Každý, kdo touží Bohu ze srdce společně zpívat písně chvály nebo naslouchat Bohu, co mu chce říci.

Proč chválit?

V žalmu 100 se píše: "Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem!" Proto věříme, že chvála je to, co nás k Bohu ohromě přibližuje. Proto chceme Pána chválit a vzdávat Mu díky písněmi a přebývat v Jeho přítomnosti. Když Pána chválíme jak je dobrý, tak rozprostíráme nad sebou Jeho pravdu, která osvobozuje, přočišťuje a povzbuzuje. Nikdy jej nemůžeme "přechválit". Je krásné a spravedlivé Bohu vzdávat díky když se cítíme dobře, když se nám daří. Ale chvála i v těžkých chvílích je velkým krokem víry, ke kterému se Bůh přiznává často velmi mocným jednáním - naše vnitřní prožívání nebo i situace se mění. Vnímáme pak skutečnost více z Božího pohledu. Je psáno: "Pohleďte k Němu ať se rozveselíte"(Ž 34,6 LP). Ale tím nejpádnějším důvodem proč chválit je On. Jediným důvodem Jej chválit by tedy měl být Bůh sám a naše touha po něm. On nás tak může zahrnout svým požehnáním a milostí. Není nikdo kdo by si tolik zasloužil chválu, čest a díky, než On!

Jak chválit?

Písmo nás vybízí, abychom Pána chválili neustále a to celým svým životem. Jde o pravdivý postoj srdce, který nemusí být vždy vidět. Je to srdce otevřené Bohu, s neustálou vděčností přijímající Jeho lásku. Je to "srdce u Pána", které již žije v Jeho království, dýchá jeho vzduch; srdce, které se nechvěje a neděsí, protože přijalo Pána a On tam žije v celé své plnosti; srdce, které věrně v lásce se sklání před Bohem. Po tomto toužíme a chceme se to společně učit na našich setkáních. Bůh nikdy neodmítne upřímné srdce! Obrazem nám v tom může být skladatel žalmů a velký král David z časů Izraelského království. Nyní jsme v čase, kdy Jej můžeme uctívat kdekoliv a kdykoliv a to "v Duchu a v pravdě". Nechme se tímto proměnit k nesení dobrého ovoce!

Něco navíc...

Jedna diplomová práce o chvále... (soubor ke stažení)

Existuje i několik pěkných knih o chvále - například:
JONG John de: Létání v bouři, Brno: Postilla, 2003.
MARKEE David: Ztracená sláva, Český Těšín: Železná berla, 2005.
REDMAN Matt: Neuhasitelné uctívání, Příbram: KS Příbram, 2003.
REDMAN Matt: Tvárou k zemi, Sabinov: Dom Júdov, 2005.(slovensky)
ZSCHECHOVÁ Darlene: Uctievanie za hranicami všednosti, Bratislava: Slovo života international Bratislava, 2007. (slovensky)

Večery chval (c) 2011