Ústí nad Orlicí

Ústecké Večery chval

Drazí Bratři a Sestry, moc rádi bychom vás všechny, nejen mladé, srdečně pozvali k pravidelné modlitbě doprovázené adorací a písněmi chval. Tato iniciativa vznikla z velké touhy po sblížení nás samotný mezi sebou a také především mezi námi a naším nebeským Tatínkem, Jeho milovaným Synem a naším Bratrem Ježíšem a Duchem Svatým. A to především skrze společnou modlitbu díků, chval i proseb a zpěvem, ke kterému nás už od věků vybízejí žalmy i jiné hluboké biblické texty. Vždyť Jemu patří čest, sláva i chvála na věky. Naše chvála, která oslavuje, vyvyšuje a ctí Jeho svaté, láskyplné vlastnosti, se tak má stát ústředním bodem našeho setkávání, doplněná o díky za vše co dobrého do našeho života dostáváme my sami i jiní. Stejně tak je třeba se za nás samotné i naše bližní přimlouvat a prosit. Celý večer chval budeme také moci mluvit a zpívat k živému Pánu, přítomnému ve vystavené Eucharistii. Věříme, že si nás všechny sám Pán volá k živé a opravdové účasti na Jeho Království, které začíná teď a tady, v našem srdci, v našich vtazích, v našem přijetí i odpuštění i v blízkosti mezi sebou navzájem. Zkusme se proto také při těchto modlitbách i více sblížit, více poznat jeden druhého, jeho trápení i radosti. Zkusme si být navzájem víc a víc oporou na té společné cestě. Zkusme si být navzájem Šimony, kteří se bez ohledu na tíhu svého vlastního kříže dokáží třebas jen na chvilinku chopit i kříže toho druhého. Zkusme si navzájem odpouštět a děkovat za to, že tu jsme jeden pro druhého. Večery Chval jsou jen jednou z mnoha možností, jak se Bohu více přiblížit. Je to jen nástroj, ale moc krásný.

Školní rok 2018/19 je už třetí, kdy se u nás ve Farnosti v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí scházíme na večerech chval, kreré probýhají většinou každou 3 neděli v měsíci v 16:45. Končíme v 17:45 a následná modlitba růžence bude začínat vždy v 18:00.

Chceme také nabídnout modlitbu za vaše různé prosby, těžkosti nebo předložit díky právě při večeru chval. Prozatím bude proto vzadu v kostele umístěná schránka, do které bude možné vkládat vše, co by jste rádi odevzdali formou přímluvné modlitby. 

termíny večerů chval na tento rok:

9. prosince v rámci Adventní duchovní obnovy,

20. ledna,

17. února,

v březnu bude opět spojen s postní duchovní obnovou (termín zatím není),

v dubnu bude spojený se 'dnem pro Pána'(termín také zatím není)

poslední večer chval bude 19. května.

8. června pak společně prožijeme Svatotodušní vigílii.


Na zavěr chci moc poděkovat za všechny krasná setkání, zvláště děkuji také vám všem, kteří jste se zapojili při hraní a zpívání nebo modlitbě.


Nejsou vypsané žádné nové termíny